Rahanpesulaki

Lain määrittämät velvoitteet tilitoimistoille


Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (28.6.2017/444) asettaa tilitoimistoille

tiettyjä vaatimuksia asiakkaiden suhteen rahanpesun sekä terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi.

Lain mukaan tilitoimistojen täytyy osaltaan olla mukana näiden toimien ehkäisemisessä

sekä paljastamisessa. Tämän vuoksi Yrityspalvelu Pentti Mäkinen Oy kysyy asiakkailtaan tunnistautumista

sekä tiettyjä tietoja. Alle on poimittu laista tärkeimpiä kohtia tietopyyntöjen selventämiseksi.

Tunnistautuminen

Yrityspalvelun täytyy luotettavasti tunnistaa asiakkaansa edustaja. Tämä tapahtuu sähköisen

tunnistautumisen kautta pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Vaihtoehtoisesti asiakkaan edustajan on myös mahdollista tunnistautua passikopiolla.

Yrityspalvelu lähettää sähköpostin, joka sisältää linkin tunnistautumiseen.

Tunnistautuminen on turvallista ja nopeaa.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka omistaa yli 25 % yrityksen osakkeista,

käyttää suurempaa kuin 25 % osuutta äänioikeuksista tai muulla tavoin käyttää yrityksessä

tosiasiallisesti määräysvaltaa. Tarkemmin laki määrittää tosiallisen edunsaajan seuraavasti:

Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä:

1) omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeushenkilön osakkeista

tai muuten omistaa vastaavan osuuden oikeushenkilöstä;

2) käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushenkilön äänioikeuksista,

ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen

tai niihin verrattaviin sääntöihin, tai;

3) käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.”

(Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444)


Kuka on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tämän perheenjäsen tai yhtiökumppani?


Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on viimeisen vuoden aikana

ollut merkittävässä julkisessa tehtävässä. Tarkemmin laki määrittää poliittisesti vaikutusvaltaisen

henkilön, tämän perheenjäsenen ja tämän yhtiökumppanin seuraavasti:

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö:

Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä luonnollista henkilöä, joka toimii tai on

toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä: (Rahanpesulaki 26.4.2019/573)

a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä;

b) parlamentin jäsenenä;

c) poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä;

d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä,

jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta;

e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan

valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä;

f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä;

g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana;

h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina;

i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä; tai

j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä;

(Rahanpesulaki 28.6.2017/444)

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen:

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tämän:

a) aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan

aviopuolisoon;

b) lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania; ja

c) vanhempia; (Rahanpesulaki 28.6.2017/444)

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani:

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla:

a) kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien tai

oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteisomistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään

olevan mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai

tämän perheenjäsenen kanssa; ja

b) kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkeinonharjoittajien

tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia ja edunsaajia, joista tiedetään,

että ne on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän

perheenjäsenen eduksi; (Rahanpesulaki 28.6.2017/444)